Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


5de Aanvullende Rol

MUNISIPALITEIT DAWID KRUIPER

KENNISGEWING K16/2024
PUBLIEKE KENNISGEWING : INSPEKSIE VAN AANVULLENDE WAARDASIEROL EN INDIENING VAN BESWARE

CLICK TO DOWNLOAD :DAVID_KRUIPER_NO_OWNERS_BIND(2024-05-22)
KENNIS GESKIED ingevolge Artikel 49(1)(a)(i) van die Plaaslike Regering : Munisipale Eiendomsbelasting Wet, 2004 (Wet 6 van 2004), hierna verwys na die “Wet”, dat die Aanvullende Waardasierol vir die finansiële boekjaar 1 Julie 2023 tot 30 Junie 2024 gedurende kantoorure vanaf 28 Mei 2024 tot 1 Julie 2024 (Maandag tot Vrydag tussen 07:30 tot 16:30) by die kantore van die Munisipaliteit Dawid Kruiper, Burgersentrum, Mutualstraat, Upington, ter insae lê.

Eienaars van eiendomme of enige ander persone word hiermee in terme van Artikel 49(1)(a)(ii) van die Wet, uitgenooi om besware, indien enige, by die Munisipale Bestuurder in te dien, teen enige aangeleentheid rakende die Aanvullende Waardasierol of wat weggelaat is uit die Aanvullende Waardasierol binne die voorgeskrewe tydperk.

U aandag word daarop gevestig dat, in terme van Artikel 50(2) van die Wet, enige besware moet ten opsigte van ‘n spesifieke individuele eiendom wees en nie teen die Waardasierol as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorm is verkrygbaar by die Munisipaliteit se Eiendomsbelastingafdeling, Munisipale Kantore, Burgersentrum, Mutualstraat, Upington. Die voltooide vorm moet nie later as 1 Julie 2024 aan die onderstaande adres gestuur word nie:

Posadres Fisiese Adres

Die Munisipale Bestuurder Munisipale Bestuurder
Munisipaliteit Dawid Kruiper Munisipaliteit /Dawid Kruiper
Privaatsak X6003 Mutualstraat
UPINGTON UPINGTON
8800 8801

Vir enige navrae, kontak asseblief:

Judith Louw by 054 338 7095 of e-pos judith.louw@dkm.gov.za
Carmen Basson by 054 3387089 of e-pos carmen.basson@dkm.gov.za
E NTOBA
MUNISIPALE BESTUURDER

Burgersentrum
Markstraat

Privaatsak X6003
UPINGTON
8800
PROMINENTE PLASING
DAWID KRUIPER MUNICIPALITY

NOTICE N16/2024
PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL AND LODGING OF OBJECTIONS

NOTICE IS HEREBY GIVEN in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government : Municipal Property Rates Act, 2004 (Act 6 of 2004), hereinafter referred to as the “Act”, that the Supplementary Valuation roll of the financial year 1 July 2023 to 30 June 2024 is open for public inspection at the Dawid Kruiper Municipality, Civic Centre, Mutual Street, Upington, from 28 May 2024 to 1 July 2024.

An invitation is hereby made in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act that any owner of property or other person who so desires, should lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the Supplementary Valuation roll within the above-mentioned period.

Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act an objection must be in relation to a specific individual property and not against the valuation roll as such. The form for lodging of an objection is obtained at the Property Rates Division at the Dawid Kruiper Municipality, Civic Centre, Mutual Street, Upington. The completed forms must be returned to the following address not later than 1 July 2024:

Postal Address Physical Address

Municipal Manager Municipal Manager
Dawid Kruiper Municipality Dawid Kruiper Municipality
P O Box X6003 Mutual Street
UPINGTON UPINGTON
8800 8801

For enquiries please contact:
Carmen Basson at 054 338 7089 or e-mail carmen.basson@dkm.gov.za
Judith Louw at 054 338 7095 or e-mail judith.louw@dkm.gov.za
E NTOBA
MUNICIPAL MANAGER

Civic Centre
Market Street
UPINGTON
8801

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs