Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Mayor’s Corner

KENNISGEWING K21/2020/NOTICE N21//2020 HERSIENE GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) 2017-2022 VIR 2020-2021 FINANSIëLE JAAR/REVIEWED IDP FOR 2017-2022 FOR 2020-2021 FINANCIAL YEAR

Mr Elias Ntoba: Municipal Manager

Kennis geskied ingevolge die bepalings van Hoofstuk 4 en Artikel 75(A)(3)(b) van die Plaaslike Regering:
Munisipale Stelselswet, 2000, (Wet 32 van 2000); dat die Munisipale Raad die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan
vir die 2020-2021 finansiële jaar oorweeg en goedgekeur het op Donderdag, 11 Junie 2020.

Notice are hereby given in terms Chapter 4 and Section 75(A)(3)(b) of the Local Government: Municipal Systems
Act, 2000, (Act 32 of 2000); that the Integrated Development Plan for 2019/2020 financial year has been
considered and approved by the Municipal Council on Thursday, 11 June 2020

Die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan is vir kennisname beskikbaar by die hoofkantoor se ontvangs, alle
satellietkantore en biblioteke gedurende normale kantoorure, asook op die munisipale webtuiste by: www.dkm.gov.za .

The Integrated Development Plan is available for information purposes during office hours at the Reception of
Dawid Kruiper Municipality, all satellite offices and libraries, as well as the municipal website at: www.dkm.gov.za .

Dawid Kruiper Hoofkantoor
Dawid Kruiper Biblioteek (Dorp)
Forum Biblioteek – Progress
Paballelo Biblioteek
Rosedale Biblioteek (ND Swartz kantore)
Karos Betaalkantoor
Lambrechtsdrift Betaalkantoor
Leerkrans Betaalkantoor
Louisvaleweg Betaalkantoor
Raaswater Betaalkantoor
Sesbrugge/Kalksloot Betaalkantoor
Rietfontein Satelietkantoor
Klein Mier Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Groot Mier Kliniek
Philandersbron Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Loubos Biblioteek
Welkom Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Andriesvale Khomani-San Kantoor
Askham Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Noenieput Manie Conradie Skoolsaal
Swartkopdam Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Munisipale webtuiste ( www.dkm.gov.za )

E NTOBA
MUNISIPALE BESTUURDER                                       June 2020

Burgersentrum
Markplein
Privaatsak X6003
UPINGTON
8800Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S – 11 June 2020

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click on Link to View List: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S

Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S – 06 Mei 2020

dkm-logo-approved-by-council-01-groter-municipality2

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click on Link to View List: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S

Read more…

DAWID KRUIPER PRECAUTIONARY MEASURES FOR CORONA VIRUS

logo dkm

In the light of the corona virus epidemic and the restrictions that were placed on large gatherings, the Dawid Kruiper municipality has decided on the following:

 • Social distancing should be encouraged and hygiene practices should be improved in our homes, at work, at business places and everywhere where people gather

Read more…

METHODS OF BUYING ELECTRICITY FROM DAWID KRUIPER MUNICIPALITY

elec

PLEASE NOTE: NO PREPAID SALES AT ATM OUTLETS

– FIRST METHOD – BUYING FROM DKM CASHIERS or VENDORS

 • TAKE YOUR METER NUMBER WITH YOU
 • GIVE METER NUMBER TO CASHIERS OR VENDORS
 • RECEIVE YOUR TOKEN

LIST OF PURCHASE OUTLETS

 • VILLAGE SHOP OOSTERVILLE
 • FW MOTORS PROGRESS
 • WILLIAM SINGLE PABALELLO
 • WENDY PABALELLO
 • BABBELBEKKIES ROSEDALE
 • ROSEBUDS SLAGHUIS ROSEDALE
 • ROSEDALE SPAR ROSEDALE
 • FREDERIK MOUTON MORNING GLORY
 • JANSEN BELVUE
 • JURGENSKAMP VENDOR
 • MAMOGIE RONDOMSKRIK
 • ABRAHAM OLYN LOUISVALE WEG
 • FRUIT AND VEGILAND UPINGTON
 • OK BAZAAR CBD
 • OK BAZAAR ENGEN GARAGE LOUISVALE
 • RIVERCITY SPAR
 • SPAR MALL
 • ENGEN GARAGE UPINGTON
 • SENTRUM

– SECOND METHOD – BUYING ELECTRICITY ONLINE VIA INTERNET OR CELLPHONE

OPTION 1 – USING THE INTERNET AND REGISTERING ON WEBSITE

GO TO https://home.ontec.co.za/EnergyInsight/index.html

 • CUSTOMER REGISTRATION FORM
 • COMPLETE PERSONAL INFORMATION ACCEPT T/C
 • SELECT REGISTER
 • NEXT
 • ADD REGISTER METER (CAN REGISTER UP TO 5 METERS ON PROFILE)
 • CONFIRM
 • ADD PAYING METHOD (EFT OR CARD PAYMENT)
 • COMPLETE
 • LOGON AGAIN TO https://home.ontec.co.za/EnergyInsight/index.html
 • START PURCHASING

OPTION 2 –

Read more…

Quick Links

Welcome to my Blog

mayor-official-pic

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs