Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


KENNISGEWING K21/2020/NOTICE N21//2020 HERSIENE GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) 2017-2022 VIR 2020-2021 FINANSIëLE JAAR/REVIEWED IDP FOR 2017-2022 FOR 2020-2021 FINANCIAL YEAR

Kennis geskied ingevolge die bepalings van Hoofstuk 4 en Artikel 75(A)(3)(b) van die Plaaslike Regering:
Munisipale Stelselswet, 2000, (Wet 32 van 2000); dat die Munisipale Raad die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan
vir die 2020-2021 finansiële jaar oorweeg en goedgekeur het op Donderdag, 11 Junie 2020.

Notice are hereby given in terms Chapter 4 and Section 75(A)(3)(b) of the Local Government: Municipal Systems
Act, 2000, (Act 32 of 2000); that the Integrated Development Plan for 2019/2020 financial year has been
considered and approved by the Municipal Council on Thursday, 11 June 2020

Die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan is vir kennisname beskikbaar by die hoofkantoor se ontvangs, alle
satellietkantore en biblioteke gedurende normale kantoorure, asook op die munisipale webtuiste by: www.dkm.gov.za .

The Integrated Development Plan is available for information purposes during office hours at the Reception of
Dawid Kruiper Municipality, all satellite offices and libraries, as well as the municipal website at: www.dkm.gov.za .

Dawid Kruiper Hoofkantoor
Dawid Kruiper Biblioteek (Dorp)
Forum Biblioteek – Progress
Paballelo Biblioteek
Rosedale Biblioteek (ND Swartz kantore)
Karos Betaalkantoor
Lambrechtsdrift Betaalkantoor
Leerkrans Betaalkantoor
Louisvaleweg Betaalkantoor
Raaswater Betaalkantoor
Sesbrugge/Kalksloot Betaalkantoor
Rietfontein Satelietkantoor
Klein Mier Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Groot Mier Kliniek
Philandersbron Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Loubos Biblioteek
Welkom Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Andriesvale Khomani-San Kantoor
Askham Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Noenieput Manie Conradie Skoolsaal
Swartkopdam Gemeenskapsaal/Betaalkantoor
Munisipale webtuiste ( www.dkm.gov.za )

E NTOBA
MUNISIPALE BESTUURDER                                       June 2020

Burgersentrum
Markplein
Privaatsak X6003
UPINGTON
8800

Quick Links

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Complaints Procedure

Update your Information

Customer Satisfaction Survey 2021

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs