Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


DAWID KRUIPER MUNICIPALITY: WATER IS SAFE FOR HUMAN CONSUMPTION

DAWID KRUIPER MUNICIPALITY: WATER IS SAFE FOR HUMAN CONSUMPTION
Residents are hereby notified that the Municipal water is safe for consumption as per the indication
of the 73 microbiological samples taken between the 8th until the 20th of September 2022 by our
External Independent Water and Wastewater Specialist Consultants. The consultants also provide our
laboratory services. The Dawid Kruiper Municipality will be publishing all tests conducted on a monthly
basis on the municipal website.
We have received the results on test done for odours and taste. It has been found that the algal counts
in the Orange River has been detected. The treatment processes however ensure a significant
reduction by means of pre-chlorination, activated carbon and flocculants addition, sedimentation,
filtration and final water disinfection. Further treatment by means of dissolved air flotation is also
implemented should the need arise. This information was also shared with the Department of Water
and Sanitation for their further scrutiny as the custodian of water resource management.
Dawid Kruiper Municipality remains committed to supply safe drinking water. The necessary
monitoring programmes and reaction teams are available as informed by the National Standard for
drinking water – SANS 241-2015, should non-compliances be detected in the monitoring programme
or treatment processes.
For more information, please contact the DKM Communications Office or the Directorate Civil
Engineering Services on (054) 338 7000.
——————————————————————————————
DAWID KRUIPER MUNISIPALITEIT: DRINK WATER IS VEILIG VIR MENSLIKE GEBRUIK
Inwoners word hiermee in kennis gestel dat die munisipale water veilig is vir verbruik volgens die
aanduiding van die73 mikrobiologiese monsters wat vanaf die 8ste tot die 20ste September 2022
deur ons eksterne onafhanklike water- en afvalwater spesialis konsultante geneem is. Hulle verskaf
ook ons laboratorium dienste. Die Dawid Kruiper Munisipaliteit sal alle toetse wat maandeliks
gedoen word op ons webwerf plaas.
Ons het die resultate ontvang van toetse wat gedoen is vir reuke en smake. Daar is gevind dat die alg
tellings in die Oranjerivier opgespoor is. Die behandelingsprosesse verseker egter ‘n aansienlike
vermindering deur middel van voorchlorenering, byvoeging van geaktiveerde koolstof en
vlokkingsmiddels, sedimentasie, filtrasie en finale water ontsmetting. Verdere behandeling deur
middel van opgeloste lugflotasie word ook geïmplementeer indien die behoefte ontstaan. Hierdie
inligting is ook met die Departement van Water en Sanitasie gedeel vir hul verdere ondersoek as water
hulpbron bestuur.
Dawid Kruiper Munisipaliteit bly daartoe verbind om veilige drinkwater te verskaf. Die nodige
moniterings programme en reaksie spanne is beskikbaar soos ingelig deur die Nasionale Standaard vir
drinkwater – SANS 241-2015, sou daar bevindinge in die moniterings program of behandelings
prosesse bespeur word. Vir meer inligting, kontak asseblief die DKM Kommunikasie kantoor of die

Quick Links

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Complaints Procedure

Update your Information

Customer Satisfaction Survey 2021

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs