Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE:

Compilation of an all-inclusive Spatial Development Framework (SDF) and Land Use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures and Regulations - LUMS) for the newly established Dawid Kruiper Municipality. Read the full notice

NOTICE:

Herewith Dawid Kruiper Municipality wish to invite all our current and new suppliers to register on the National Treasury Central Supplier Database (CSD). Suppliers will no longer be registered at the municipality and are requested to self-register directly on the CSD by accessing the National Treasury website at www.secure.csd.gov.za

Latest News

HEFFING EN UITSTUUR VAN JUNIE 2024 REKENINGE

logo dkm

Die munisipaliteit se jaareinde is 30 Junie 2024.  Op dieselfde dag word periode 12 (wat verwys na die 12 maande in die finansiële jaar afgesluit).   Periode 13 tree vanaf 2 Julie 2024 in werking tot 31 Augustus 2024.  Dit word gesamentlik met periode 1 (Julie 2024) en 2 (Augustus 2024) hanteer.

Ten einde volledigheid, akkuraatheid, tydigheid en afsnyding van finansiële rekords te verseker is daar besluit om die rekeninge uit te stuur op 1 Julie 2024.  Die heffings sal dus gedoen word nadat die dag se transaksies afgesluit was, waarna die debiteuremodule sal oorrol na beide periode 13 vir 2024 en periode 1 vir 2025.  Daarna sal die rekeninge uitgestuur word aan die verbruikers.

Die heffingsdatums en lesingsperiode bly onveranderd.  U rekening sal dus steeds 18 Junie 2024 reflekteer.  Dis slegs om voorsiening te maak vir ontvangstes vanaf datum van heffing sodat dit nie in die verkeerde finansiële periode reflekteer nie.

Dis ‘n eenmalige gebeurtenis as gevolg van jaareinde en sal nie van toepassing wees vir die tydperk Julie 2024 – Mei 2025 nie.

Indien u enige navrae het, is u welkom om Me. Louw (judith.louw@dkm.gov.za) of CFO (ruaan.strauss@dkm.gov.za) te kontak.per e-pos.

Indien u vorige staat ‘n “E”Read more…

Ongeïdentifiseerde Deposito’s – 06 Junie 2024

dkm-logo-approved-by-council-01-groter-municipality2

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click to Download: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’s – 06/06/2024

Read more…

5de Aanvullende Rol

logo dkm

MUNISIPALITEIT DAWID KRUIPER

KENNISGEWING K16/2024
PUBLIEKE KENNISGEWING : INSPEKSIE VAN AANVULLENDE WAARDASIEROL EN INDIENING VAN BESWARE

CLICK TO DOWNLOAD :DAVID_KRUIPER_NO_OWNERS_BIND(2024-05-22)
KENNIS GESKIED ingevolge Artikel 49(1)(a)(i) van die Plaaslike Regering : Munisipale Eiendomsbelasting Wet, 2004 (Wet 6 van 2004), hierna verwys na die “Wet”, dat die Aanvullende Waardasierol vir die finansiële boekjaar 1 Julie 2023 tot 30 Junie 2024 gedurende kantoorure vanaf 28 Mei 2024 tot 1 Julie 2024 (Maandag tot Vrydag tussen 07:30 tot 16:30) by die kantore van die Munisipaliteit Dawid Kruiper, Burgersentrum, Mutualstraat, Upington, ter insae lê.

Eienaars van eiendomme of enige ander persone word hiermee in terme van Artikel 49(1)(a)(ii) van die Wet, uitgenooi om besware, indien enige, by die Munisipale Bestuurder in te dien, teen enige aangeleentheid rakende die Aanvullende Waardasierol of wat weggelaat is uit die Aanvullende Waardasierol binne die voorgeskrewe tydperk.

U aandag word daarop gevestig dat, in terme van Artikel 50(2) van die Wet, enige besware moet ten opsigte van ‘n spesifieke individuele eiendom wees en nie teen die Waardasierol as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorm is verkrygbaar by die Munisipaliteit se Eiendomsbelastingafdeling, Munisipale Kantore, Burgersentrum, Mutualstraat, Upington. Die voltooide vorm moet nie later as 1 Julie 2024 aan die onderstaande adres gestuur word nie:

Posadres Fisiese Adres

Die Munisipale Bestuurder Munisipale Bestuurder
Munisipaliteit Dawid Kruiper Munisipaliteit /Dawid Kruiper
Privaatsak X6003 Mutualstraat
UPINGTON UPINGTON
8800 8801

Vir enige navrae,

Read more…

The Executive Mayor of Dawid Kruiper Municipality: Cllr Michael Segede addressing the blocking of electricity.

IMG_9156

Read more…

Uitvoerende Burgemeester van Dawid Kruiper Munisipaliteit: Raadslid Michael Segede spreek die blok van krag aan.

IMG_9156

Read more…

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs